Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA

ul. Czapelska 38

04-081 Warszawa

796 277 407

 

 

srm-polonia@srm-polonia.com

Wycena przedsiębiorstw

 

 

w dniu 12 i 13 listopad w godz. 9-16. 00,  sala nr. D, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Praktyczne uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw:

a) cele działalności spółek ukierunkowane na wartości,

b) przesłanki wyceny,

c) funkcje wyceny,

d) reguły wyceny,

e) praktyczne dylematy wyceny,

f) klasyfikacja metod wyceny.

2. Metody majątkowe stosowane w wycenie:

a) metoda wartości aktywów netto,

b) metoda wartości skorygowanej,

c) metoda odtworzeniowa,

d) metoda likwidacyjna (wartości upłynnienia).

3. Szacowanie kosztu kapitału na potrzeby wyceny:

a) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania,

b) obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców) – modele CAPM, Gordona,

c) obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji),

d) wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału WACC (weighted average cost of capital),

e) koszt kapitału a ryzyko,

f) współczynnik beta.

4. Podejście dochodowe do wyceny i zarządzania wartością:

a) metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli ECF (equity cash flow),

b) szacowanie wolnych przepływów pieniężnych FCF (free cash flow),

c) szacowanie przepływów pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału CCF (Capital cash flow),

d) metoda wartości skorygowanej APV (adjusted present value),

e) określanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnych.

5. Metody mieszane i metody porównawcze:

a) metody mieszane – jak powiązać cechy podejścia majątkowego i dochodowego,

b) metody transakcji porównywalnych,

c) metody mnożnikowe.

6. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością:

a) istota zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej,

b) szacowanie i prognozowanie EVA,

c) kalkulacja kapitału zaangażowanego, 

d) ocena projektów inwestycyjnych i całej spółki na podstawie ekonomicznej wartości dodanej,

e) relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA,

f) wykorzystanie EVA w zarządzaniu wartością, ocenie dokonań różnych obszarów.

7. Ocena fuzji i przejęć:

a) istota procesów integracyjnych w praktyce,

b) klasyfikacja fuzji i przejęć (pionowe, poziome, konglomeratowe, koncentracyjne),

c) metody oceny fuzji i przejęć,

d) wycena efektów synergicznych.

 

Metodyka szkolenia

Interaktywny omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu wyceny i zarządzania wartością. Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje decyzyjne. Warsztaty z wykorzystaniem arkusza MS EXCEL ukazując bardzo praktyczne podejście do wyceny.

 

Adresaci szkolenia

> Eksperci, analitycy i rzeczoznawcy, zajmujący się wyceną przedsiębiorstw

 

Cel szkolenia

> Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie metod wyceny

przedsiębiorstw

 

Wykładowca - prof. UE dr hab. Bartłomiej Nita

 

Koszt szkolenia -  990zł dla rzeczoznawców w ramach ustawicznego kształcenia, dla osób pozostałych należy doliczyć 23% VAT

 

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy 

Zgoda na przetwarzanie danych 

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW

      MAJĄTKOWYCH "POLONIA"