Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych “POLONIA” jest organizacją zawodową i prowadzi swoją działalność od 1 sierpnia 2003 roku. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawców majątkowych dzięki wzajemnej współpracy jego członków. SRM POLONIA podejmuje również działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych poprzez organizację różnego rodzaju seminariów, szkoleń oraz ułatwianie swoim członkom dostępu do specjalistycznych przepisów prawa oraz literatury fachowej np. cenników wyceny nieruchomości w podejściu kosztowym, publikacji itd.

Wraz z członkami Stowarzyszenia dążymy do tworzenia i utrzymania prestiżu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe osób zrzeszonych. Prowadzimy działania w zakresie integracji środowiska rzeczoznawców majątkowych oraz upowszechniania zasad etyki zawodowej, działania na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz podnoszenia jakości opracowań operatów szacunkowych.

Jako organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych, SRM “POLONIA”, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, dokonuje oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego i w tym celu wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych.

Członkowie SRM „POLONIA” będąc na liście Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych prowadzą praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości w grupach 5-cio osobowych, wspólnie z przedsiębiorcą lub będąc przedsiębiorcą posiadającym stosowne ubezpieczenie od działalności OC umożliwiając nieodpłatne korzystanie z cenników z podejścia kosztowego, z publikacji fachowych, z posiadanych nieruchomości służących jako przedmiot wyceny dla operatów szacunkowych z doborem do sposobu i celu wyceny a także są w stanie zabezpieczać bazę cen transakcyjnych.

Członkowie Stowarzyszenia sporządzają operaty szacunkowe po cenach konkurencyjnych, przestrzegając standardów zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zasad rzetelnej wyceny a także posiadając w większości doświadczenie biegłych sądowych.

Nasze cele

 1. Promocja członków Stowarzyszenia w zakresie ich działalności zawodowej,
 2. Ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
 3. Inicjowanie, prowadzenie i popieranie działań w zakresie integracji środowiska rzeczoznawców majątkowych oraz upowszechniania zasad etyki zawodowej,
 4. Doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych,
 5. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej oraz wszelkimi instytucjami i organizacjami, na forum krajowym i międzynarodowym,
 6. Działanie na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawców majątkowych,
 7. Wzajemna współpraca w zakresie tworzenia baz danych o rzeczoznawcach, wymiana baz danych,
 8. Wzajemna pomoc w zakresie podnoszenia jakości opracowań operatów szacunkowych.

Statut Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA

Zarząd i władze

Joanna Burkacka-Jurgiel

Prezes

Zdzisław Dmowski

V-ce Prezes

Janusz Kalicki

Członek Zarządu

Julian Nuckowski

Członek Zarządu

Ewa Kaczor

Członek Zarządu

Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, wykonująca działalność zawodową, naukową, szkoleniową lub publicystyczną w dziedzinie rzeczoznawstwa majątkowego, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny nieruchomości, która zadeklaruje wolę przynależności do Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Korzyści wynikające ze wstąpienia w poczet Członków Stowarzyszenia:

 • Wydajemy Certyfikat poświadczający Członkostwo w Stowarzyszeniu, który zwiększa prestiż na rynku,
 • Prowadzimy indywidualne konsultacje z zakresu weryfikacji operatów szacunkowych,
 • Służymy pomocą w zakresie aktualizacji i oceny poprawności sporządzenia operatów szacunkowych,
 • Pomagamy podnosić kwalifikacje zawodowe naszych członków m.in. poprzez organizowanie szkoleń i semnariów w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego,
 • Promujemy członków SRM “POLONIA” w zakresie ich działalności zawodowej,
 • Rekomendujemy,
o_nas-min
manager-free-img.png

Masz pytania?

Adres

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Telefon

602 229 545

Email

srm-polonia@srm-polonia.com
j.jurgiel@sedpol.com.pl